В Република България се упражнява търговска дейност под следните правни форми:

- едноличен търговец
- дружество с ограничена отговорност (ООД)
- събирателно дружество (СД)
- командитно дружество (КД)
- акционерно дружество (АД)
- командитно дружество с акции (КДА)
Производството протича в Търговския регистър към Агенция по вписванията и се извършва съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър.

Подава се заявление, в което и да е звено на Агенцията към окръжните съдилища без значение от седалището на новорегистриращата се фирма, тъй като регистърът е единен и публичен.
Първата стъпка е запазване на наименованието на дружеството (т. нар. фирма). Образец на заявлението може да се намери в електронен вариант (on-line) и във всеки офис на Търговския регистър, където то се и подава. За запазване на името се заплаща и държавна такса.
Следващата стъпка е изготвяне на заявлението за регистрация, в което се вписват основни обстоятелства като седалище и адрес на управление, предмет на дейност, представители, начин на представляване, срок на дружеството, специални условия, размер на капитала, вноски, съдружници, ако има такива. Прилагат се и различни документи като Устав, Протокол от Учредително събрание, Дружествен договор, решение за назначаване на управител, образец от саморъчния подпис на управителя или управителите), съответни разрешения и удостоверения за професионална компетентност, декларации, изисквани по закон, както и вносни бележки за внесен капитал в банката и за платени държавни такси по вписването. Трябва да се отбележи, че за всеки различен вид дружество се изискват различен тип информация и приложения. Таксите също са различни. Заявлението и приложенията се предоставят на български език, но е възможно да са на който и да е официален език на ЕС придружен с легализиран превод на български език (ако учредител е чуждестранно лице). Заявлението се подава от управителя на дружеството или от изрично упълномощен представител, като при последния се изисква нотариална заверка на подписа на управителя.
Производството приключва с решение за вписване или с отказ за вписване. Отказът подлежи на обжалване. Удостоверението за вписване съдържа т.нар. Единен идентификационен код (ЕИК), с който фирмата съществува в правния мир.

Go to top