Институтът на българското гражданство се урежда от Конституцията на РБ и от Закона за българското гражданство. Предвидени са два начина за придобиване на българско гражданство – по произход и по натурализация. Придобиване на гражданство по произход е възможно при следните условия: единият от родителите на лицето да е български гражданин или месторождението на лицето да е на територията на България (ако лицето не придобива друго гражданство по произход).

Придобиването на гражданство по натурализация е възможно само за чужденец, получил статут на постоянно пребиваващ. Решението за постоянно пребиваване трябва да е било издадено най-малко 5 години преди подаване молбата за придобиване на гражданство. Има и няколко изключения, при които срокът е намален на 3 години за сключилите брак с български гражданин преди не по-малко от 3 години, за родените на територията на страната и за получилите постоянно пребиваване като непълнолетни.

Чужденецът трябва да отговаря и на следните условия:

  • да е пълнолетен;
  • да не е осъждан за престъпление от български съд;
  • да има възможност да се издържа в РБ;
  • да владее български език;
  • да е освободен или да му предстои да се освободи от досегашното си гражданство;

Процедура:

Подава се молба в Дирекция „Българско гражданство и осиновяване” към Министрество на правосъдието. Молбата може да бъде подадена чрез дипломатическото или консулското представителство на Република България. Към молбата се прилагат различен тип документи като: акт за раждане, удостоверение за разрешеното постоянно пребиваване, свидетелство за съдимост, удостоверение за получаване на доходи, документ за владеeне на български език, медицински документ, фотоснимка, вносна бележка за държавната такса и др.

Подадената молба се разглежда от Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието в срок: до 3 месеца - при молбите на лица от български произход и до 18 месеца при молбите за придобиване гражданство по натурализация. В 12-месечен срок от подаване на молбата министърът на правосъдието прави предложение за издаване на указ от президента. Въз основа на предложението на министъра на правосъдието президентът издава указ за придобиване на българско гражданство. Указът влиза в сила от деня на издаването му. Лицето, придобило българско гражданство, трябва да се снабди с български документи за самоличност в 30-дневен срок от предоставяне на гражданството.

Go to top