Капитанът на пристанище (морско или речно) може да забрани отплаването на кораб (което на практика представлява задържане на кораба) или да задържи намиращ се в пристанището товар по искане на орган на изпълнителната или съдебната власт за обезпечаване събирането на дължими държавни вземания. Тук възниква необходимостта от уточняване дали по искане на тези органи може да се задър- жа товар, намиращ се на кораба. Строгото тълкуване на чл. 364 от КТК не допуска тази възможност – най-малкото поради забраната за разширително тълкуване на ограничителните правни норми. За сравнение – при условията на чл. 365 от КТК в редакцията преди измененията на КТК (ДВ, бр. 109, 2013 г.) бе възможно по искане на заинтересовани лица (търговци) чрез ИА Морска администрация да се задържат кораби и товари (включително намиращи се на кораба) до 72 часа, ако дотогава задържането не бъде потвърдено от съда. Този  режим остана в миналото. Към момента възможност за „частно“ задържане на кораби и товари в морските пристанища не съществува.

Съгласно нормата на чл. 365 от КТК във вида й преди измененията на КТК с ДВ, бр. 19 от 2014 г. се допускаше възможност за задържане на товари по искане на заинтересовани лица-търговци. В момента тази възможност е привилегия само за органите на изпълнителната или съдебната власт и то само за обезпечаване събирането на държавни вземания.

По темата четете още тук

Go to top