Адвокатско дружество "Владимиров и Ко"

Непрекъснато увеличаваме разнообразието от правни услуги, които предлагаме.

Нашите адвокати, тясно специализирани в отделни правни области, предлагат възможно най-доброто и пълно обслужване на своите клиенти от цял свят. Работим за своите клиенти и в Съединените щати чрез своя офис във Вашингтон - Ensley & Associates, LLC. 

Виж още...

Съгласно Закона за чужденците в РБ и Правилника за прилагането му, пребиваването на чужденец в България може да бъде дългосрочно и краткосрочно.
Виза за краткосрочно пребиваване (тип “С”) се издава на чужденец, който влиза еднократно, двукратно или многократно на територията на Република България за общ срок на пребиваване до 90 дни в рамките на 6 месеца, смятано от датата на първото влизане. 

Разрешението за дългосрочно пребиваване на чужденци в РБ бива продължително и постоянно.
Продължителното пребиваване е със срок до 1 година от влизане в страната и се получава от чужденец, който извършва дейност по трудово правоотношение или дейност по Закона за насърчаване на инвестициите; търговска дейност, разкриваща най-малко 10 работни места за български граждани; както и чужденци, които са редовни студенти; представители на чуждестранни търговски дружества; родители на постоянно пребиваващи; кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване и др. Лицата следва да имат осигурено жилище, издръжка, задължителни застраховки и осигуряване.
Постоянното пребиваване се разрешава за неопределен срок. Право на постоянно пребиваване имат чужденците от българска народност; тези които са деца на постоянно пребиваващ; родители на български гражданин; чужденци законно пребивавали в последните 5 години; родените в РБ чужденци, както и тези сключили граждански брак с постоянно пребиваващ или направили инвестиция над 500 000 щ.д., и др.
Процедурата за получаване разрешение за дългосрочно пребиваване преминава през издаване на виза (тип „D”). Изискванията за издаване на всеки тип виза са поместени в Наредбата за условията и реда за издаване на визи. Заявление за издаване на виза, както и необходимите приложения се подават в консулските и дипломатически представителства на РБ в чужбина. Документите се изпращат в службите за административен контрол на чужденците, а именно дирекция „Миграция” към МВР. Визата е за 90 дни пребиваване. Необходимите документи за разрешението за дългосрочно пребиваване трябва да се подадат в дирекция „Миграция” най-късно 7 дни преди изтичането на визата. Подава се молба по образец съгласно Правилника за прилагане на закона за чужденците в РБ. В зависимост от обстоятелствата, на чието основание се иска разрешение за дългосрочно пребиваване са необходими различни по тип документи. Решението, което може да е както положително, така и отрицателно, се съобщава писмено. При положително решение се заплащат таксите предвидени в съответната тарифа и се издава карта на продължително или постоянно пребиваващ чужденец в РБ.

Фейсбук стрийм

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top