Адвокатско дружество "Владимиров и Ко"

Непрекъснато увеличаваме разнообразието от правни услуги, които предлагаме.

Нашите адвокати, тясно специализирани в отделни правни области, предлагат възможно най-доброто и пълно обслужване на своите клиенти от цял свят. Работим за своите клиенти и в Съединените щати чрез своя офис във Вашингтон - Ensley & Associates, LLC. 

Виж още...

Правната защита на потребителя е уредена в Закона за защита на потребителя и Закона за задълженията и договорите. Всеки гражданин в качеството си на потребител има право на рекламация при установяване на качествени и количествени отклонения в стоката след закупуването й или при услугата след предоставянето й. Рекламацията се прави пред лицето-продавач и има за цел възстановяване на еквивалентността по сделката, тъй като стоката или услугата са с намалена годност.

Правото на рекламация не зависи от евентуално предоставената търговска гаранция за стоката или услугата. Тази гаранция е само декларация на производителя, че стоката ще запази свойствата си за определен период от време при нормална експлоатация и се задължава да поправи недостатъците, които се появят в гаранционния срок. Рекламацията се извършва пред търговеца в срока на гаранцията или до две години от извършване на сделката но не повече от 2 месеца от узнаване недостатъците на стоката или 14 дни за услугите. Ако гаранционният срок е по-голям от нормативно установения, то рекламация може да се предяви до изтичане на гаранцията.

За започване на производството е необходимо да се докаже покупко-продажбата на стоката или съответно услугата чрез фактура, касова бележка, договор и изобщо всякакъв писмен документ указващ време, място, предмет и страни по сделката. Всички тези писмени доказателства се прилагат към рекламационната жалба. Първата възможност на потребителя е да се обърне към самия търговец и да иска – възстановяване на заплатената сума, замяна на стоката, отбив от цената или безплатен ремонт. При непостигане на взаимно съгласие по рекламацията или е установено нарушение по гаранцията, потребителят разполага и с други възможности. Той може да се обърне към сдружения на потребителите.

Те са юридически лица с нестопанска цел, които дават консултации и имат право да сезират съда. Друга възможност е Комисията за защита на потребителите, която може да се сезира с жалба от потребителя, за да започне административно производство. Помирителните комисии са друг способ. Те служат за доброволно извънсъдебно решаване на спора чрез подаване на заявление до съответната комиися по местоживеене на лицето. Съдебното производство винаги се е предпочитало поради задължителната сила на решението и възможността за принудително изпълнение Пред съда могат да се предяват и колективни искове срещу един и същи ответник.

Правата на увреденото лице се погасяват с изтичането на 10 години от датата, на която производителят е пуснал в обръщение стоката, причинила вредата, освен ако увреденото лице междувременно е предявило иск срещу производителя.

Фейсбук стрийм

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top