Адв. Кирилова се присъединява към екипа на Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" през 2007г., като през годините е добила специлизирани познания и значителен опит в корпоративното и търговското право, семейна медиация и спорове, процесуално представителство по граждански и търговски дела, държавнослужебно право, включително консултантски услуги по прилагането на Закона за обществените поръчки.

Има интереси в областта на законотворчеството и участва в екипи по подготовка и внасяне на законопроекти.
Притежава следдипломна квалификация от СУ Св. Климент Охридски по оценка на въздействието на нормативните актове.

Владее отлично български и английски език. Ползва немски и гръцки език.

Фейсбук стрийм

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top