Адвокатско дружество „Владимиров и Ко“ уведомява всички свои настоящи и бъдещи клиенти за последните изменения и допълнения в Закона за мерките срещу изпиране на пари, публикувани на 7 Май 2019г.

  1. ОТПАДА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО за представяне на вътрешните правила по чл. 101 ЗМИП в срок до 12 май 2019.

Следва да се актуализират/приемат вътрешни правила за мерките срещу изпиране на пари и борба с тероризма, но в друг срок и отпада задължението за изпращането им до ДАНС. Срокът е 6 месеца и неговото начало зависи от резултатите от националната оценка на риска –отговорност на ДАНС.

  1. Новото задължение за деклариране на действителни собственици на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ, НПО/ ОСТАВА в същия срок – 31 май 2019г. Облекчение е налице за някои лица. Например, действителен собственик НЕ се декларира, ако:

-        търговско дружество или НПО е учредено в България, и действителния собственик /физическо лице/ Е вписан/видим като съдружник или едноличен собственик на капитала.

-        търговско дружество или НПО е учредено в България, и като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани други юридически лица, като видно от регистрите, съответните действителни собственици /физически лица/ на тези други юридически лица, са вписани и видими като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица.

Остава задължението за деклариране за онези дружества, чиито съдружници/собственици на капитала не са учредени/вписани в България или по-точно – когато съответното юридическо лице се притежава от чуждестранно дружество.

Екипът на Адвокатско дружество „Владимиров и Ко“ остава насреща за съдействие и допълнителни консултации.

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top