Адвокатско дружество „Владимиров и Ко“ уведомява всички свои настоящи и бъдещи клиенти за последните изменения и допълнения в Закона за мерките срещу изпиране на пари, публикувани на 7 Май 2019г.

  1. ОТПАДА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО за представяне на вътрешните правила по чл. 101 ЗМИП в срок до 12 май 2019.

Следва да се актуализират/приемат вътрешни правила за мерките срещу изпиране на пари и борба с тероризма, но в друг срок и отпада задължението за изпращането им до ДАНС. Срокът е 6 месеца и неговото начало зависи от резултатите от националната оценка на риска –отговорност на ДАНС.

  1. Новото задължение за деклариране на действителни собственици на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ, НПО/ ОСТАВА в същия срок – 31 май 2019г. Облекчение е налице за някои лица. Например, действителен собственик НЕ се декларира, ако:

-        търговско дружество или НПО е учредено в България, и действителния собственик /физическо лице/ Е вписан/видим като съдружник или едноличен собственик на капитала.

-        търговско дружество или НПО е учредено в България, и като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани други юридически лица, като видно от регистрите, съответните действителни собственици /физически лица/ на тези други юридически лица, са вписани и видими като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица.

Остава задължението за деклариране за онези дружества, чиито съдружници/собственици на капитала не са учредени/вписани в България или по-точно – когато съответното юридическо лице се притежава от чуждестранно дружество.

Екипът на Адвокатско дружество „Владимиров и Ко“ остава насреща за съдействие и допълнителни консултации.

Търговски морскоправни въпроси и проблеми при ареста на кораби и товари в България бяха обсъдени на първия по рода си семинар на 19 април, 2019г., проведен от екипа на Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" във Варна ръка за ръка с Българска морска камара, Апелативен съд Варна, Българска асоциация на корабните брокери и агенти.

Пред над 70 участника, представители от съдийското съсловие, частни съдебни изпълнители, професионалисти от морския бизнес и от администрацията на ИАМА и ДППИ, адв. Владимир Владимиров, адв. Веселина Кирилова, адв. Петър Бончовски и адв. Вяра Асенова поставиха началото на дискусиия по отношение основните субекти и правоотношения в морското търговско право, арестите на кораби и изпълнението върху плавателни съдове, вкл. при условията на учредена българска или чуждестранна ипотека.

Изключително ползотворната среща завърши с обещания за нови такива дискусии, които да подпомагат професионалистите в тази толкова специфична сфера.

Във връзка с нашумелия спор по отношение моторен танкер БАДР, и големия медиен интерес, с позволението на нашия клиент и легитимен и единствен собственик на моторен танкер БАДР - Либиан Навигейтър Лимитид, със седалище в Малта, публикуваме за улеснение на всички интересуващи се медии, организации и граждани, релевантните съдебни актове, изцяло в полза на клиента ни на български и английски език.

Неактивните през 2017г. търговски дружества следва да подадат в Търговския регистър декларация по образец до 31 март 2018г. Държавна такса не се дължи.

Екипът ни остава на разположение за бързо и ефективно подаване на необходимите документи в срок.

С последните изменения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел се породи задължението за всички сдружения и фондации в България, както и клонове на чуждестранни такива, да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top