Правното регулиране на корабоплаването по р. Дунав и морското корабоплаване има единна кодификация (Кодекс на търговското корабо- плаване – КТК). В нашата страна от 1954 г. действа и Указът за търговското корабоплаване (УТК), приложим след 1971 г. само в речното корабоплаване. Реалнос- тта е, че e налице двойствен правен режим на рег- ламентация на речното корабоплаване – КТК и УТК. Поради особеностите на международноправния ста- тут на Дунав, от една страна, и международноправ- ния режим на морското корабоплаване, от друга, тази„единност“ на регламентацията в КТК е трудно оправдана.

Д-р Петър Бончовски, адвокат в Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" бе поканен и ще вземе участие в Международната научна конференция на тема "Аспектите на доказването в европейския граждански процес", която ще се проведе 20-22 март в Марибор, Словения. Събитието се организира от Института по гражданско, конкурентно и частно междунардно право към Университета на Марибор и с финансовата подкрепа на Програмата по Гражданско и Наказателно правосъдие към ЕС.

Как да...

Задържане на кораби и товари
... постъпя ако ме дискриминират?
... защитя правата си като потребител?
... получа българско гражданство?
... получа разрешение за постоянно пребиваване в РБ?
... регистрирам фирма/търговско дружество?
Go to top